Terms and conditions

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. NOTEIKUMI UN TO DARBĪBAS LAIKS
Šie tipveida noteikumi ir spēkā pasūtījumiem, kas ir veikti interneta veikalā www.trialsmaster.net (turpmāk INTERNETA VEIKALS) latviešu vai angļu valodā, starp personu (turpmāk PIRCĒJS), kas veic pasūtījumu un SIA Formica Velox (turpmāk PĀRDEVĒJS). Esošie līguma noteikumi ir spēkā sākot no 01.01.2016.
1.2. DISTANCES LĪGUMS
Distances līgums ir vienošanās starp PATĒRĒTĀJU (PTAL 1. panta 3. punkts) un pārdevēju (PTAL 1. panta 5. punkts) vai pakalpojuma sniedzēju (PTAL 1. panta 4. punkts), pamatojoties uz pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja piedāvājumu ar adresēta vai neadresēta iespieddarba, tipveida vēstules, kataloga, presē publicētas reklāmas, kurai pievienots pasūtījuma kupons, telefona, faksimila, Interneta, elektroniskā pasta, televīzijas, radio un citu informācijas nosūtīšanas vai pārraidīšanas līdzekļu starpniecību.
1.3. DISTANCES LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS
Distances līgums skaitās stājies spēkā, kā tikko PATĒRĒTĀJS ir veicis pasūtījumu ar Interneta, telefona vai citu tehnoloģisko līdzekļu palīdzību un ir saņēmis no PĀRDEVĒJA apstiprinājumu par veikto pasūtījumu ar elektroniskā pasta starpniecību. Pasūtījumu un pasūtījumu apstiprinājumu uzskata par saņemtiem, kad tiem var piekļūt puses, kurām tie adresēti.
1.4. DISTANCES LĪGUMA IZPILDES LAIKS
PĀRDEVĒJS apņemas izpildīt distances līguma noteikumus ne vēlāk, kā 30 dienas pēc pasūtījuma saņemšanas no PATĒRĒTĀJA, ja vien līgumslēdzējas puses nav vienojušās par citu termiņu. Ja PĀRDEVĒJS nevar izpildīt līgumu tādēļ, ka PATĒRĒTĀJA pasūtītā prece nav pieejama, tad PĀRDEVĒJA pienākums ir informēt par to PATĒRĒTĀJU. Tādā gadījumā PĀRDEVĒJS var piedāvāt PATĒRĒTĀJAM ekvivalentu preci par ekvivalentu cenu.
1.5. ATTEIKUMA TIESĪBAS
Patērētāja tiesības noteiktā termiņā vienpusēji atkāpties no līguma, nemaksājot līgumsodu, procentus vai zaudējuma atlīdzību. Atteikuma tiesības, kārtību un termiņu kādā realizējamas Atteikuma tiesības nosaka Patērētāju tiesību aizsardzības likums un Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumi Nr. 255 – „Noteikumi par distances līgumu”.
1.6. PRASĪJUMS APR LĪGUMA NOTEIKUMIEM NEATBILSTOŠU PRECI
  • Atgadinām, ka patērētājiem 24 mēnešu laika no preces piegādes dienas ir likumā noteiktas tiesības pieteikt prasījumu par līguma noteikumiem neatbilstošu preci.
  Patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci:

  1. Interneta veikalā piedāvātajām precēm ir spēkā ražotāja sniegtā garantija. Garantijas termiņš un citi noteikumi ir norādīti precei pievienotajos garantijas dokumentos. Garantija neietekmē tiesības, kas Patērētājam piešķirtas ar normatīvajiem aktiem.
  2. Neatkarīgi no ražotāja sniegtās garantijas, Patērētājs atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likuma un citu normatīvo aktu prasībām ir tiesīgs pieteikt prasījumu ražotājam vai Pārdevējam par preces neatbilstību līguma noteikumiem 2 (divu) gadu laikā no preces iegādes. Par preces iegādes dienu tiek uzskatīta diena, kad ražotājs vai Pārdevējs nodevis un Patērētājs pieņēmis attiecīgo preci.
  3. Ja PATĒRĒTĀJS vēlas atgriezt preci, kura neatbilst distances līguma noteikumiem, tad PATĒRĒTĀJAM jāaizpilda atteikuma veidlapa un jānodod atgriežamā prece pilnā komplektā.
  4. Piesakot ražotājam vai Pārdevējam prasījumu par preces neatbilstību līguma noteikumiem, Patērētājs Prasījuma pieteikumam pievieno darījumu apliecinoša dokumenta kopiju.
1.7. SŪDZĪBU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA
Sūdzību par preču pieejamību vai kvalitāti lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz šādu elektroniskā pasta adresi –info@trialsmaster.net vai lūdzam sūdzību iesniegt rakstveidā, nosūtot uz šādu adresi: Laimdotas 22-1,Rīgā, LV-1006.
 • Gadījumā, ja iesniegtā sūdzība tiks atzīta par nepamatotu un Jūs sūdzības atzīšanai par nepamatotu nepiekritīsiet, Jums ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktā alternatīvo strīdu risināšanas iespējas, iesniedzot preces pārdevējam rakstveida iesniegumu par ārpustiesas strīda risināšanu, norādot:
1. Vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju;
2. Iesnieguma iesniegšanas datumu
3. Strīda būtību, prasījumus un to pamatojumu.

2. INFORMĀCIJA PAR INTERNETA VEIKALU

2.1. CENAS
Visas cenas precēm INTERNETA VEIKALĀ uzrādītas eiro kopā ar pievienotās vērtības nodokli. Izmaksas par preču piegādi PIRCĒJAM nav iekļautas preces cenā.
2.2. VALODAS
INTERNETA VEIKALA PIRCĒJIEM ir dota iespēja veikt pasūtījumu un noslēgt distances līgumu latviešu valodā.
2.3. PASŪTĪJUMA NOFORMĒŠANA
PIRCĒJAM ir iespēja iegādāties jebkuru izvēlētu preci INTERNETA VEIKALĀ, pasūtot to Internetā www.trialsmaster.net Lai noformētu pasūtījumu INTERNETĀ, PIRCĒJAM nepieciešams piereģistrēties (noformēt pasūtījumus Internetā var tikai reģistrēti lietotāji).
2.4. NOSLĒGTĀ LĪGUMA GLABĀŠANAS NOSACĪJUMI
PĀRDEVĒJS neglabā noslēgtos līgumus par INTERNETA VEIKALĀ iegādātām precēm
2.5. KONTAKTINFORMĀCIJA UN REKVIZĪTI
Adrese: Laimdotas 22-1, Rīga, LV-1006
Tālrunis: +371 29 454 272
E-pasts: info@trialsmaster.net
Nosaukums: SIA “Formica Velox”
Juridiskā adrese: Nometņu 49-13, Rīga, LV-1002
Faktiskā adrese: Laimdotas 22-1, Rīga, LV-1006
Reģistrācijas Nr.: 40103199341
Reģistrēts: 2008.gada 3.novembrī
PVN: LV40103199341
Konta Nr.: LV17HABA0551022787630
Banka AS Swedbank
X
×

Hello!

Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us an email to kaspars.briedis@gmail.com

× How can I help you?