Vispārīgie noteikumi

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. NOTEIKUMI UN TO DARBĪBAS LAIKS
Šie tipveida noteikumi ir spēkā pasūtījumiem, kas ir veikti interneta veikalā www.trialsmaster.net (turpmāk INTERNETA VEIKALS) latviešu vai angļu valodā, starp personu (turpmāk PATĒRĒTĀJS), kas veic pasūtījumu un SIA Formica Velox (turpmāk PĀRDEVĒJS). Esošie līguma noteikumi ir spēkā sākot no 01.01.2020.
1.2. DISTANCES LĪGUMS
Distances līgums ir vienošanās starp PATĒRĒTĀJU (Latvijas Republikas PTAL 1. panta 3. punkts) un pārdevēju (Latvijas Republikas PTAL 1. panta 5. punkts) vai pakalpojuma sniedzēju (Latvijas Republikas PTAL 1. panta 4. punkts), pamatojoties uz pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja piedāvājumu ar adresēta vai neadresēta iespieddarba, tipveida vēstules, kataloga, presē publicētas reklāmas, kurai pievienots pasūtījuma kupons, telefona, faksimila, Interneta, elektroniskā pasta, televīzijas, radio un citu informācijas nosūtīšanas vai pārraidīšanas līdzekļu starpniecību.
1.3. DISTANCES LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS
Veicot pasūtījumu mājas lapā, pircējs saņems informatīvu epasta ziņojumu par veiktā pasūtījuma saņemšanu. Ar pasūtījuma veikšanu PATĒRĒTĀJS izsaka vēlmi iegādāties noteiktās preces par publicēto cenu, piekrītot šiem noteikumiem. PATĒRĒTĀJS apliecina, ka ir vismaz 18 gadu vecs un pie pasūtījuma sniegtā informācija par pircēju ir korekta un patiesa, un ka PATĒRĒTĀJS ir likumīgs maksāšanas līdzekļu (norēķinu karte, bankas konts) lietotājs/īpašnieks. Visu pasūtījumu preču cenas un pieejamība tiks pārbaudīta. Distances līgums skaitās stājies spēkā, līdz PĀRDEVĒJS saņem pilnīgu apmaksu par pasūtījumu. Pasūtījums tiks apstrādāts un PATĒRĒTĀJS saņems apstiprinājuma e-pasta ziņojumu. Pasūtījumu un pasūtījumu apstiprinājumu uzskata par saņemtiem, kad tiem var piekļūt puses, kurām tie adresēti.
1.4. DISTANCES LĪGUMA IZPILDES LAIKS
PĀRDEVĒJS apņemas izpildīt distances līguma noteikumus ne vēlāk, kā 30 dienas pēc pasūtījuma saņemšanas no PATĒRĒTĀJA, ja vien līgumslēdzējas puses nav vienojušās par citu termiņu. Ja PĀRDEVĒJS nevar izpildīt līgumu tādēļ, ka PATĒRĒTĀJA pasūtītā prece nav pieejama, tad PĀRDEVĒJA pienākums ir informēt par to PATĒRĒTĀJU. Tādā gadījumā PĀRDEVĒJS var piedāvāt PATĒRĒTĀJAM ekvivalentu preci par ekvivalentu cenu.
Piegādes laiks var kavēties transportētāju kavējumu vai Force Majeure dēļ – par ko PĀRDEVĒJS atbildību neuzņemas.
1.5. ATTEIKUMA TIESĪBAS
Patērētāja tiesības noteiktā termiņā vienpusēji atkāpties no līguma, nemaksājot līgumsodu, procentus vai zaudējuma atlīdzību. Atteikuma tiesības, kārtību un termiņu kādā realizējamas Atteikuma tiesības nosaka Patērētāju tiesību aizsardzības likums un Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumi Nr. 255 – „Noteikumi par distances līgumu”.
1.6. PRASĪJUMS PAR LĪGUMA NOTEIKUMIEM NEATBILSTOŠU PRECI
  Patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci:

  1. Interneta veikalā piedāvātajām precēm ir spēkā ražotāja sniegtā garantija. Garantija neietekmē tiesības, kas Patērētājam piešķirtas ar normatīvajiem aktiem.
  2. Neatkarīgi no ražotāja sniegtās garantijas, Patērētājs atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likuma un citu normatīvo aktu prasībām ir tiesīgs pieteikt prasījumu ražotājam vai Pārdevējam par preces neatbilstību līguma noteikumiem 2 (divu) gadu laikā no preces iegādes. Par preces iegādes dienu tiek uzskatīta diena, kad ražotājs vai Pārdevējs nodevis un Patērētājs pieņēmis attiecīgo preci.
  3. Ja PATĒRĒTĀJS vēlas atgriezt preci, kura neatbilst distances līguma noteikumiem, tad PATĒRĒTĀJAM jāaizpilda atteikuma veidlapa un jānodod atgriežamā prece pilnā komplektā.
  4. Piesakot ražotājam vai Pārdevējam prasījumu par preces neatbilstību līguma noteikumiem, Patērētājs Prasījuma pieteikumam pievieno darījumu apliecinoša dokumenta kopiju.
1.7. PIEPRASĪJUMU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA
Prasījumus par preču kvalitāti lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz šādu elektroniskā pasta adresi –info@trialsmaster.net.
 • Lūgums norādīt – pasūtījuma numuru, pasūtītāja vardu, uzvārdu, prasījuma pamatojumu.

Sazināsimies par lēmumu


2. INFORMĀCIJA PAR INTERNETA VEIKALU

2.1. CENAS
Visas cenas precēm INTERNETA VEIKALĀ uzrādītas eiro kopā ar pievienotās vērtības nodokli. Izmaksas par preču piegādi PIRCĒJAM kļūs redzamas pie pirkuma noformēšanas vai skatāmas informācijā par Piegādi.
2.2. VALODAS
INTERNETA VEIKALA PIRCĒJIEM ir dota iespēja veikt pasūtījumu un noslēgt distances līgumu latviešu vai angļu valodā.
2.3. NOSLĒGTĀ LĪGUMA GLABĀŠANAS NOSACĪJUMI
PĀRDEVĒJS neglabā noslēgtos līgumus par INTERNETA VEIKALĀ iegādātām precēm
2.4. KONTAKTINFORMĀCIJA UN REKVIZĪTI
 Nosaukums: SIA “Formica Velox”
Tālrunis: +371 29 454 272
E-pasts: info@trialsmaster.net
Juridiskā adrese: “Zemdegas”-5, Ugāle, Ventspils novads, LV-3615, Latvija
Faktiskā adrese: “Zemdegas”-5, Ugāle, Ventspils novads, LV-3615, Latvija
Reģistrācijas Nr.: 40103199341
PVN maksātāja Nr:  LV40103199341
Konta Nr.: LV17HABA0551022787630
Banka AS Swedbank

CZAR 24" ION AND NEURON STREET BIKES IN STOCK. GRAB ONE! Aizvērt

X